<nav id="99fxm"><track id="99fxm"></track></nav>
  機電之家資源網
  下載首頁|機械行業|標準庫|商業情報|工控資料|網站源碼|電子電氣|圖紙資料|安防行業
     位置: 機電之家下載站 >> 工控資料 >> PLC >> 其他 >> 軟件信息
  贊助商
  其他

  下載地址

   下載地址1

  本資料下載需扣點數:0點, 扣金錢數:0元
  相關軟件

  軟件簡介

  松下(PANASONIC)可編程控制器FPΣ用戶手冊

  目錄
  使用前的注意事項
  編程工具的使用限制
  從12k型變更為32k型時
  關于與FP0的互換性
  第1章 單元的功能和限制..............................................................................................................................1-1
  1.1 單元的特點和功能................................................................................................................................... 1-2
  1.2 單元的種類............................................................................................................................................. 1-4
  1.2.1 FPΣ控制單元................................................................................................................................ 1-4
  1.2.2 FPΣ擴展單元................................................................................................................................ 1-4
  1.2.3 FP0擴展單元................................................................................................................................ 1-4
  1.2.4 通信插卡....................................................................................................................................... 1-5
  1.2.5 相關部件....................................................................................................................................... 1-5
  1.3 單元組合的限制...................................................................................................................................... 1-6
  1.3.1 FP0擴展單元的限制....................................................................................................................... 1-6
  1.3.2 FPΣ擴展單元的限制....................................................................................................................... 1-6
  1.4 編程工具................................................................................................................................................. 1-7
  1.4.1 編程需要的工具............................................................................................................................. 1-7
  1.4.2 軟件的使用環境及適用電纜........................................................................................................... 1-7
  第2章 控制單元的規格和功能.......................................................................................................................2-1
  2.1 各部分的名稱和功能................................................................................................................................ 2-2
  2.1.1 各部分的名稱和功能...................................................................................................................... 2-2
  2.2 輸入/輸出規格......................................................................................................................................... 2-5
  2.2.1 輸入規格....................................................................................................................................... 2-5
  2.2.2 輸出規格....................................................................................................................................... 2-6
  2.3 端子分配排列圖...................................................................................................................................... 2-8
  2.3.1 控制單元(C32晶體管NPN輸出型) ................................................................................................. 2-8
  2.3.2 控制單元(C28晶體管PNP輸出型).................................................................................................. 2-8
  2.3.3 控制單元(C24繼電器輸出型) ......................................................................................................... 2-9
  2.4 模擬電位器........................................................................................................................................... 2-10
  2.4.1 模擬電位器概要........................................................................................................................... 2-10
  2.4.2 模擬電位器的使用實例................................................................................................................ 2-10
  2.5 熱敏電阻輸入(僅限型號末尾TM型) ................................................................................................... 2-11
  2.5.1 熱敏電阻輸入的概要.................................................................................................................... 2-11
  2.5.2 熱敏電阻溫度數據的保存............................................................................................................ 2-12
  2.6 日歷時鐘............................................................................................................................................... 2-13
  2.6.1 日歷時鐘的區域........................................................................................................................... 2-13
  2.6.2 日歷時鐘的設定........................................................................................................................... 2-13
  2.6.3 日歷時鐘使用實例....................................................................................................................... 2-14
  2.6.4 30秒修正程序實例...................................................................................................................... 2-14
  第3章 關于擴展............................................................................................................................................3-1
  3.1 擴展單元的種類...................................................................................................................................... 3-2
  3.2 FP0擴展單元的安裝方法......................................................................................................................... 3-3
  3.3 FPΣ擴展單元的安裝方法......................................................................................................................... 3-4
  3.4 FPΣ擴展單元的規格................................................................................................................................ 3-5
  3.4.1 FPΣ擴展I/O單元............................................................................................................................. 3-5
  3.4.2 FPΣ擴充數據存儲單元.................................................................................................................... 3-8
  3.4.3關于其他擴展單元.......................................................................................................................... 3-11
  第4章 I/O的分配...........................................................................................................................................4-1
  4.1 I/O的分配................................................................................................................................................ 4-2
  4.2 FPΣ控制單元的分配................................................................................................................................ 4-3
  4.2.1 FPΣ控制單元的I/O編號................................................................................................................... 4-3
  4.3 FPΣ擴展單元的分配................................................................................................................................ 4-3
  4.3.1 FPΣ擴展單元的I/O編號................................................................................................................... 4-3
  4.4 FP0擴展單元的分配................................................................................................................................ 4-4
  4.4.1 FP0擴展單元的I/O編號................................................................................................................... 4-4
  第5章 安裝和布線........................................................................................................................................5-1
  5.1 安裝........................................................................................................................................................ 5-2
  5.1.1 安裝環境和安裝空間...................................................................................................................... 5-2
  5.1.2 安裝方法....................................................................................................................................... 5-3
  5.1.3 使用安裝板選件時的安裝方法........................................................................................................ 5-4
  5.2 電源的布線............................................................................................................................................. 5-6
  5.2.1 電源的布線.................................................................................................................................... 5-6
  5.2.2 關于接地....................................................................................................................................... 5-7
  5.3 輸入/輸出的布線..................................................................................................................................... 5-8
  5.3.1 關于輸入端的布線.......................................................................................................................... 5-8
  5.3.2 關于輸出端的布線.......................................................................................................................... 5-9
  5.3.3 輸入輸出布線的注意事項............................................................................................................... 5-9
  5.4 MIL連接器型的布線............................................................................................................................... 5-10
  5.5 端子臺型的布線.................................................................................................................................... 5-12
  5.6 關于安全對策........................................................................................................................................ 5-14
  5.6.1 關于安全對策............................................................................................................................... 5-14
  5.6.2 關于瞬時停電............................................................................................................................... 5-14
  5.6.3關于電源以及輸出部分的保護....................................................................................................... 5-14
  5.7 備份電池的安裝和設定.......................................................................................................................... 5-15
  5.7.1 安裝方法..................................................................................................................................... 5-15
  5.7.2 系統寄存器的設定........................................................................................................................ 5-16
  5.7.3 關于備份電池的更換時間............................................................................................................. 5-16
  5.7.4 備份電池的壽命........................................................................................................................... 5-16
  第6章 高速計數器、脈沖輸出、PWM輸出功能............................................................................................6-1
  6.1 各功能概要............................................................................................................................................. 6-2
  6.1.1 使用內置高速計數器的3個功能...................................................................................................... 6-2
  6.1.2 內置高速計數器的性能................................................................................................................... 6-2
  6.2 功能規格和限制事項................................................................................................................................ 6-3
  6.2.1 規格一覽表.................................................................................................................................... 6-3
  6.2.2 使用的功能和限制.......................................................................................................................... 6-4
  6.2.3 啟動時間....................................................................................................................................... 6-5
  6.3 高速計數器功能...................................................................................................................................... 6-6
  6.3.1 高速計數器功能的概要................................................................................................................... 6-6
  6.3.2 輸入模式和計數............................................................................................................................. 6-6
  6.3.3 最小輸入脈寬................................................................................................................................ 6-6
  6.3.4 I/O的分配....................................................................................................................................... 6-7
  6.3.5 高速計數器功能中使用的指令........................................................................................................ 6-7
  6.3.6 程序實例....................................................................................................................................... 6-9
  6.4 脈沖輸出功能........................................................................................................................................ 6-11
  6.4.1 脈沖輸出功能的概要.................................................................................................................... 6-11
  6.4.2 脈沖輸出方式的種類和動作模式.................................................................................................. 6-11
  6.4.3 I/O的分配.................................................................................................................................... 6-13
  6.4.4 脈沖輸出控制的(F0)(F1)指令............................................................................................. 6-14
  6.4.5 梯形控制(F171)指令(晶體管型通用)................................................................................... 6-16
  6.4.6 原點復位(F171)指令(晶體管型通用)................................................................................... 6-20
  6.4.7 JOG運行(可設定目標值)(F172)(晶體管型通用) ........................................................................... 6-24
  6.4.8 數據表控制(F174)(晶體管型通用) ...................................................................................... 6-26
  6.4.9 直線插補指令和圓弧插補指令的概要.............................................................................................. 27
  6.4.10 直線插補(F175)指令(僅限C32T2, C28P2、 C32T2H、C28P2H)................................... 6-31
  6.4.11 圓弧插補(F176)指令(僅限C32T2,C28P2、C32T2H、C28P2H) ................................... 6-32
  6.5 PWM輸出功能...................................................................................................................................... 6-39
  6.5.1 PWM輸出功能的概要................................................................................................................... 6-39
  6.5.2 PWM輸出功能中使用的指令........................................................................................................ 6-39
  第7章 通信插卡..............................................................................................................................................7-1
  7.1 功能和種類............................................................................................................................................. 7-2
  7.1.1通信插卡的功能............................................................................................................................... 7-2
  7.1.2 通信插卡的種類............................................................................................................................. 7-5
  7.1.3 端口的名稱和主要用途................................................................................................................... 7-7
  7.1.4 AFPG806開關的設定...................................................................................................................... 7-7
  7.2 通信規格................................................................................................................................................. 7-8
  7.2.1使用RS485端口時的注意事項......................................................................................................... 7-9
  7.3 安裝和接線........................................................................................................................................... 7-10
  7.3.1通信插卡的安裝方法...................................................................................................................... 7-10
  7.3.2連接器附件的接線.......................................................................................................................... 7-11
  7.3.3 關于傳送電纜的選定.................................................................................................................... 7-13
  7.4 通信功能1 計算機鏈接.......................................................................................................................... 7-14
  7.4.1 關于計算機鏈接............................................................................................................................ 7-14
  7.4.2 1:1通信的連接(計算機鏈接) .................................................................................................... 7-20
  7.4.3 1:N通信的連接(計算機鏈接).................................................................................................... 7-23
  7.4.4 MEWTOCOL主站(程序實例)................................................................................................... 7-27
  7.5 通信功能2 通用串行通信....................................................................................................................... 7-29
  7.5.1 關于通用串行通信....................................................................................................................... 7-29
  7.5.2 與外部設備通信的概要................................................................................................................ 7-31
  7.5.3 1:1通信的連接(通用串行通信) ................................................................................................ 7-40
  7.5.4 1:N通信的連接(通用串行通信)................................................................................................ 7-50
  7.6 通信功能3 PC(PLC)鏈接功能................................................................................................................ 7-51
  7.6.1 PC(PLC)鏈接............................................................................................................................... 7-51
  7.6.2 通信環境的設定........................................................................................................................... 7-52
  7.6.3 PC(PLC)鏈接時的監控................................................................................................................ 7-61
  7.6.4 PC(PLC)鏈接的連接實例............................................................................................................. 7-62
  7.6.5 PC(PLC)鏈接的響應時間............................................................................................................. 7-65
  7.7 通信功能 4 MODBUS RTU通信............................................................................................................ 7-68
  7.7.1 關于MODBUS RTU通信.............................................................................................................. 7-68
  第8章 自診斷和異常時的處理方法..................................................................................................................8-1
  8.1 自診斷功能............................................................................................................................................. 8-2
  8.1.1 LED狀態顯示................................................................................................................................ 8-2
  8.1.2 關于發生異常時的運行模式........................................................................................................... 8-2
  8.2 異常時的處理方法................................................................................................................................... 8-3
  8.2.1 ERROR/ALARM LED閃爍時......................................................................................................... 8-3
  8.2.2 ERROR/ALARM LED燈亮時......................................................................................................... 8-4
  8.2.3 所有LED燈不亮.............................................................................................................................. 8-4
  8.2.4 未正常輸出時................................................................................................................................ 8-5
  8.2.5 出現保護錯誤的信息時................................................................................................................... 8-6
  8.2.6 程序模式未切換到RUN時.............................................................................................................. 8-6
  8.2.7 RS485通信發生傳送異常時........................................................................................................... 8-6
  8.2.8 用RS232C通信無法進行通信時..................................................................................................... 8-7
  第9章 操作程序時的注意事項.........................................................................................................................9-1
  9.1 有關雙重輸出(雙線圈)的使用.............................................................................................................. 9-2
  9.1.1 關于雙重輸出(雙線圈)............................................................................................................... 9-2
  9.1.2 以OT、KP、SET、RST指令重復輸出時的處理方式..................................................................... 9-2
  9.2 有關BCD數據的處理................................................................................................................................ 9-4
  9.2.1 何為BCD? ................................................................................................................................... 9-4
  9.2.2 PLC內部的BCD數據處理............................................................................................................... 9-4
  9.3 索引寄存器的使用方法............................................................................................................................ 9-5
  9.3.1 索引寄存器的工作原理................................................................................................................... 9-5
  9.3.2 可通過索引寄存器進行變址........................................................................................................... 9-5
  9.3.3 索引寄存器的使用實例................................................................................................................... 9-5
  9.4 有關運算錯誤.......................................................................................................................................... 9-7
  9.4.1 何為運算錯誤? ............................................................................................................................. 9-7
  9.4.2 發生運算錯誤時的運轉模式........................................................................................................... 9-7
  9.4.3 發生運算錯誤時的解決方法........................................................................................................... 9-7
  9.4.4 修改程序的要點............................................................................................................................. 9-8
  9.5 上升沿檢測方式的指令............................................................................................................................ 9-9
  9.5.1 上升沿檢測方式的指令................................................................................................................... 9-9
  9.5.2 開始運行時的操作與注意點......................................................................................................... 9-10
  9.5.3 使用控制指令時的注意點............................................................................................................. 9-11
  9.6 程序記述中的注意事項.......................................................................................................................... 9-12
  9.7 RUN中的改寫功能................................................................................................................................. 9-13
  9.7.1 RUN中的改寫操作........................................................................................................................ 9-13
  9.7.2 不能在RUN 中改寫時.................................................................................................................. 9-14
  9.7.3 RUN中的改寫方法及改寫操作...................................................................................................... 9-16
  9.8 強制輸出入時的處理.............................................................................................................................. 9-17
  9.8.1 在RUN中強制執行輸入輸出時的處理.......................................................................................... 9-17
  第10章 規格一覽......................................................................................................................................... 10-1
  10.1 規格一覽............................................................................................................................................. 10-2
  10.1.1一般規格................................................................................................................................... 10-2
  10.1.2 性能規格................................................................................................................................. 10-4
  10.2 I/O編號分配表.................................................................................................................................... 10-8
  10.3 繼電器・存儲器區域・常數一覽表...................................................................................................... 10-9
  10.3.1 FPΣ 12k型................................................................................................................................ 10-9
  10.3.2 FPΣ 32k型............................................................................................................................... 10-10
  第11章 尺寸圖□驅動連接圖及其他............................................................................................................. 11-1
  11.1 外形尺寸圖......................................................................................................................................... 11-2
  11.1.1 控制單元(晶體管輸出型)..................................................................................................... 11-2
  11.1.2 控制單元(繼電器輸出型)..................................................................................................... 11-3
  11.1.3 擴展單元................................................................................................................................. 11-4
  11.2 電動機驅動的連接圖............................................................................................................................ 11-5
  11.2.1 松下電器馬達公司MINAS A系列、AⅢ系列............................................................................ 11-5
  11.2.2 松下電器馬達公司MINAS S系列、E系列................................................................................ 11-5
  11.3 FP0電源單元規格................................................................................................................................ 11-6
  第12章 資料集............................................................................................................................................ 12-1
  12.1 系統寄存器・特殊內部繼電器・數據寄存器........................................................................................ 12-3
  12.1.1 系統寄存器一覽表(FPΣ)...................................................................................................... 12-5
  12.1.2 特殊內部繼電器一覽表(FPΣ) ............................................................................................ 12-10
  12.1.3 數據寄存器一覽表(FPΣ).................................................................................................... 12-19
  12.2 基本指令語一覽................................................................................................................................. 12-28
  12.3 應用指令語一覽................................................................................................................................. 12-36
  12.4 錯誤代碼............................................................................................................................................ 12-53
  12.5 MEWTOCOL-COM通信指令.............................................................................................................. 12-61
  12.6 BIN/HEX/BCD代碼對應表................................................................................................................... 12-62
  12.7 ASCII代碼表、JIS8代碼表.................................................................................................................. 12-63

   

     軟件搜索:
  關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 機電之家 | 會員助手 | 免費鏈接

  點擊這里給我發消息66821730(技術支持)點擊這里給我發消息66821730(廣告投放) 點擊這里給我發消息41031197(編輯) 點擊這里給我發消息58733127(審核)
  本站提供的機電設備,機電供求等信息由機電企業自行提供,該企業負責信息內容的真實性、準確性和合法性。
  機電之家對此不承擔任何保證責任,有侵犯您利益的地方請聯系機電之家,機電之家將及時作出處理。
  Copyright 2007 機電之家 Inc All Rights Reserved.機電之家-由機電一體化網更名-聲明
  電話:0571-87774297 傳真:0571-87774298
  杭州濱興科技有限公司提供技術支持

  主辦:杭州市高新區(濱江)機電一體化學會
  中國行業電子商務100強網站

  網站經營許可證:浙B2-20080178-1
  通比牛牛游戏